•  امکان ارسال به سراسر دنیا  |   08643257034 - 09184930427  

کود مخصوص کاکتوس

2,500.00 ﷼ 2,500.00 ﷼ 2500.0 IRR

کود آهن

2,500.00 ﷼ 2,500.00 ﷼ 2500.0 IRR

خاک و کود کیسه ای

2,500.00 ﷼ 2,500.00 ﷼ 2500.0 IRR

خاک مخصوص کاکتوس

2,500.00 ﷼ 2,500.00 ﷼ 2500.0 IRR

کود گلدهی

2,500.00 ﷼ 2,500.00 ﷼ 2500.0 IRR

کود گلدهی(پودری)

2,500.00 ﷼ 2,500.00 ﷼ 2500.0 IRR

کود ساقه و برگ

2,500.00 ﷼ 2,500.00 ﷼ 2500.0 IRR

کود مخصوص کاکتوس(پودری)

2,500.00 ﷼ 2,500.00 ﷼ 2500.0 IRR

کود آهن(پودری)

2,500.00 ﷼ 2,500.00 ﷼ 2500.0 IRR