•  امکان ارسال به سراسر دنیا  |   08643257034 - 09184930427  

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

بهنو گل فرینام, هاشم عرب نیا
سازمان یار• تصویر و متن

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد