•  امکان ارسال به سراسر دنیا  |   08643257034 - 09184930427  

کود مخصوص کاکتوس

2,500 تومان 2,500 تومان 2500.0 IRT

کود آهن

2,500 تومان 2,500 تومان 2500.0 IRT

خاک و کود کیسه ای

2,500 تومان 2,500 تومان 2500.0 IRT

خاک مخصوص کاکتوس

2,500 تومان 2,500 تومان 2500.0 IRT

کود گلدهی

2,500 تومان 2,500 تومان 2500.0 IRT

کود گلدهی(پودری)

2,500 تومان 2,500 تومان 2500.0 IRT

کود ساقه و برگ

2,500 تومان 2,500 تومان 2500.0 IRT

کود مخصوص کاکتوس(پودری)

2,500 تومان 2,500 تومان 2500.0 IRT

کود آهن(پودری)

2,500 تومان 2,500 تومان 2500.0 IRT